Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

chemia-niemiecka.com.pl

 

I.        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

                                                                                                                                          

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto (Konto Klienta) - podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

Sklep Internetowy chemia-niemiecka.com.pl (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.chemia-niemiecka.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.

Strona - Usługodawca i Klient.

Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego "linku" do innej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja systemów tel., szkolenia z obsługi produktów).

Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym  chemia-niemiecka.com.pl

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem  www.chemia-niemiecka.com.pl

Usługodawca - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "XYZ" JAN POLONIS ul. Mikołaja Kopernika 1B 83-110 Tczew NIP: 5932608369 REGON: 367808077,

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną określające rodzaj i liczbę Produktu.

 

II.        Postanowienia ogólne.

 

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl, dostępnego pod adresem www.chemia-niemiecka.com.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sklep Internetowy chemia-niemiecka.com.pl, działający pod adresem www.chemia-niemiecka.com.pl prowadzony jest przez firmę FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "XYZ" JAN POLONIS ul. Mikołaja Kopernika 1B 83-110 Tczew NIP: 5932608369 REGON: 367808077
 3. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl i zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym chemia-niemiecka.com.pl
 4. Usługodawca oświadcza iż wszystkie produkty w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. Korzystanie przez Klienta z możliwości Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
 6. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.
 7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
 9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach statystycznych oraz są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Klient może zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chemia-niemiecka.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 11. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Informacja o cenie podawana na stronie www.chemia-niemiecka.com.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 13. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych.

 

 

III.        Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl

 

 1. W ramach serwisu www.chemia-niemiecka.com.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego  chemia-niemiecka.com.pl może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl
 4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego  chemia-niemiecka.com.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

- korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

- korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 1. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia drogą telefoniczną.
 3. Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową. W celu nawiązania współpracy handlowej mającej charakter sprzedaży hurtowej klient zobowiązany jest po założeniu konta o kontakt z działem sprzedaży i poinformowanie o chęci rozpoczęcia takiej współpracy.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

- podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

- dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl  na podstawie postanowień art. 3 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

IV.        Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.

 

 1. Klient może: Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Klient zobowiązany jest podać prawidłowy adres e-mail, na który otrzyma potwierdzenie zamówienia, a tym samym zostanie zawarta Umowa sprzedaży Produktów. 
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy chemia-niemiecka.com.pl należy wejść na stronę internetową www.chemia-niemiecka.com.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym chemia-niemiecka.com.pl i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu lub wyborem Odbioru Osobistego w siedzibie firmy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "XYZ" JAN POLONIS ul. Mikołaja Kopernika 1B 83-110 Tczew NIP: 5932608369 REGON: 367808077, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty konsultanta działu sprzedaży.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Po dokonaniu/złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, e-mail o tytule "Twoje nowe zamówienie nr: XXX" potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 6. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.
 7. W przypadku, gdy w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.
 8. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
 9. Ceny Produktów, są cenami brutto, podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
 10. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym ( przedpłata ) lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
 11. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia.
 12. W przypadku wyboru formy płatności "Przedpłata na konto bankowe" brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych wiąże się z automatycznym anulowaniem zamówienia.
 13. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
 14. Usługodawca dostarczy zamówione Towary przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 15. Koszt wysyłki zamówionego Towaru na terenie Polski uzależniony jest od profilu Klienta. Koszt wysyłki dla Klientów zarejestrowanych i zalogowanych, prowadzących Działalność Gospodarczą wynosi 15,00zł., dla Klientów indywidualnych oraz niezarejestrowanych/niezalogowanych 15,00zł.
 16. Koszt wysyłki zamówionego Towaru na terenie poza granicami Polski uzależniony jest od kraju wysyłki oraz łącznej wagi zamówionych Produktów. W przypadku zamówień wysyłanych do krajów członkowskich UE koszty te zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza kraje członkowskie UE dokładne koszty zostaną skalkulowane i przesłane Klientowi do akceptacji po złożeniu zamówienia.
 17. System rabatowy naliczany jest TYLKO Klientom posiadającym Konto zarejestrowane jako "firma" (prowadzącym Działalność Gospodarczą). Klient podczas składania Zamówienia musi pozostać zalogowany. 
 18. W przypadku składania Zamówienia jako Klient prowadzący Działalność Gospodarczą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) weryfikowany jest każdorazowo. W sytuacji podania NIP-u nieaktywnego lub nieprawdziwego Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Rabatu naliczonego podczas składania Zamówienia oraz zwiększenia kosztów transportu do 10zł.
 19. Na terenie Rzeczpospolitej Polski przesyłka zostanie dostarczona za pośrednictwem firm kurierskich dostępnych na "e-paczka.pl”. 
 20. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 21. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
 22. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 23. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne.
 24. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i poproszony o wybór dalszego przebiegu realizacji Zamówienia tj. wybór innych produktów, anulowanie Zamówienia z powodu braku Produktów lub konieczność dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia.
 25. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 26. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie krajów obsługiwanych przez sklep chemia-niemiecka.com.pl
 27. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
 28. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

V.        Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 

 1. Zgodnie z Prawem w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany, bez podania przyczyny, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu / wymiany (odstąpienia od umowy) Towaru na adres: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "XYZ" JAN POLONIS ul. Mikołaja Kopernika 1B 83-110 Tczew NIP: 5932608369 REGON: 367808077  lub na adres e-mail: sklep@chemia-niemiecka.com.pl  Wskazany w punkcie 5, termin 14-dniowy należy liczyć od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Sklep zwróci Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. 
 6. Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem.
 7. Sklep odsyła wymieniany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt wysyłki wynosi 15,00zł   
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- zamówień specjalnych realizowanych na wyraźne indywidualne potrzeby / żądania klienta,

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta  złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

  VI.        Niezgodność Towaru z umową. Reklamacje, serwis produktów.

 

 1. Usługodawca, jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowe, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 4. Usługodawca nie jest producentem Towarów oferowanych w sklepie, a jedynie ich dystrybutorem. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych należy przesłać na adres Usługodawcy.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 6. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń dostępny kontakt z infolinią pod numerem telefonu wskazanym na stronie chemia-niemiecka.com.pl
 7. Termin na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Klienta wynosi 14 dni kalendarzowych. W tym czasie obsługa sklepu chemia-niemiecka.com.pl poinformuje Klienta o decyzji dotyczącej złożonej reklamacji.

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl.
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

VIII.        Odpowiedzialność.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

- skutki korzystania ze Sklepu Internetowego chemia-niemiecka.com.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

- szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

- treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego  chemia-niemiecka.com.pl

- za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 2. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

  IX.        Pozostałe prawa i obowiązki.

 

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy. Żądanie usunięcia Konta Usługodawcy skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

    X.        Spory.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

  XI.        Postanowienia przejściowe i końcowe.

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2017r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl